Polityka Prywatności

Kim jest Administrator danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych– RODO)

informujemy, że  Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w związku z korzystaniem z naszych usług jest właściciel strony:


Mazovian Travel Sp. z o.o.
z siedzibą w Łomiankach, Nowy Dziekanów, Rolnicza 443a, 05-092 Łomianki KRS:0000554443;
REGON: 361324800,
NIP: 1182107884
kapitał zakładowy: 200 000 PLN

prowadzącą działalność pod nazwą handlową UniverSItatis Akademia Giętkiego Języka.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

–  W celu realizacji postanowień umowy (w przypadku zawarcia umowy).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do zawarcia umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

– W celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub bezpośrednio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie oraz prowadzenia dalszej korespondencji.

– W celu przesyłania do Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO czyli zgoda strony zainteresowanej na przetwarzanie swoich danych osobowych lub  prawnie uzasadniony interes Administratora w stosunku do zawartej między stronami umowy  (art. 6, ust.1, lit. f )

– W celu przesłania informacji innym odbiorcom lub stronom trzecim.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, punkt 1a RODO czyli zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych.

– W celu przesyłania informacji handlowych i działań marketingowych, przez czas nieokreślony, do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

-W celu prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
– W celu kontaktowania się z Państwem, w tych celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez e-mail oraz telefon;

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • wiek
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu (komórkowy i/lub stacjonarny),
 • informacje o używanej przeglądarce internetowej,
 • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i jej wykonania.

Czy moje dane mogą zostać przekazane innym podmiotom?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności w zakresie wykonywania umów i obsługi Administratora, np. wykonawcom zajmującym się wykonywaniem umowy, usługodawcom, podwykonawcom i księgowości.

Dane, które podajesz w formularzu kontaktowym (imię, e-mail, nr telefonu), nie są powielane, udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.

Jakie mam prawa związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, macie Państwo prawo do:

 • uzyskania informacji o przetwarzaniu danych
 • dostępu do danych;
 • żądania sprostowania danych;
 • żądania usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu.

Ile czasu przechowywane są moje dane?

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Administratorem, a także przez czas niezbędny do wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego wymagającego z przetwarzania danych. Ponadto do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora.

Z jakich źródeł zbierane są moje dane osobowe?

 • z formularza znajdującego się naszej stronie internetowej www.universitatis.pl
 • z informacji podanych przez Państwa przy korzystaniu ze świadczonych przez nas usług
 • z informacji podanych w trakcie realizowania płatności przez systemy bankowe
 • z informacji podanych w trakcie korzystania z naszych promocji i innych ofert Administratora

Jak zabezpieczane są moje dane osobowe?

Państwa dane przechowywane są w sposób bezpieczny. Dokonujemy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem. Wszystkie nasze systemy IT używane do przechowywania danych spełniają aktualne wymogi bezpieczeństwa poprzez użycie aktualnych programów antywirusowych i bieżące aktualizacje oraz szyfrowanie SSL na stronie internetowej. Od naszych usługobiorców oraz księgowości, również wymagamy takich zabezpieczeń. Do Państwa danych mają dostęp tylko osoby przez nas upoważnione oraz działające na nasze polecenie.

Podejmujemy działania, aby przechowywane przez nas Państwa dane były niedostępne publicznie, jednak nie możemy zagwarantować, że podjęte przez nas środki bezpieczeństwa nie zapewnią wykradnięcia Państwa danych przez tzw. ataki hakerskie.

Powiadomienia o innych usługach i produktach Mazovian Travel Sp. z o.o.

W celu promocji naszych nowych oraz innych usług jak i  ofert promocyjnych chcielibyśmy wykorzystywać Państwa dane podstawowe tj. imię i nazwisko oraz adres mailowy do informowania o nich. W przypadku potwierdzenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, będą mogli Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie np. drogą mailową  e-mail: rodo@universitatis.pl  lub telefoniczną + 48 22 751 6916

Postanowienia końcowe

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookies.

Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać  w dowolnym momencie  drogą mailową   rodo@universitatis.pl  lub telefoniczną + 48 22 751 6916